Krävs säkring med sele när man använder skylift?Ja, det är en vanlig fråga vi får. Arbetsmiljöverket skriver så här: 

En riskbedömning avgör om personer i skylift måste vara säkrade med en sele. När man ska använda lyftanordningar och lyftredskap ska arbetsförhållandena undersökas och riskerna bedömas. Resultatet av riskbedömningen avgör om personen ska vara säkrad med ett personligt fallskydd (Här kan du beställa en fallskyddsutbildning hos Fallskyddsutbildningen.nu).

För att särskilt uppmärksamma två användningssituationer, finns bestämmelser om att personligt fallskydd ska användas om det finns risk för att liften blir påkörd av till exempel ett fordon, eller när den används vid trädbeskärning.

Mer information finns i föreskrifterna om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06) och användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:01).

Källa: Arbetsmiljöverket

Planera ditt arbete så du slipper onödiga stop i arbetet, samtidigt en säker hantering av liften
Det är inte alltid lätt att tänka på allt… I detta exemplet ska arbete med en släpvagnslift utföras inne på en villatomt. Det visade sig att det inte fanns några transportvägar som fungerade för släpvagnsliften, fastän vi nu valde en mindre modell. Med rätt planering så kom Kranbilscentralen ut för att utföra lyftet av liften. Ett säkert lyft av släpvagnsliften som väger ca 1500 kg över häcken. Viktigt du informerar kranbilsfirman innan,  så de väljer en kranbil som kan lyfta din lift (ta alltid reda på vikten av liften vid lyft). I detta fallet lyfter man i stödbenen som är väl utmärkt på denna moderna släpvagnslift. Fråga uthyrningsfirman vart lyftpunkterna på liften sitter som du hyrt,  om du är osäker eller fråga någon som har säker kännedom om detta. Chansa inte och försök lyfta på ett undermåligt sätt, där du kanske är tveksam om lyftkapacitet eller lyftpunkter i liften. Säkerheten först i alla lägen! Det hjälper att du tagit fram din riskanalys innan påbörjat arbete. Som alltid se till att du har ett aktuellt utbildningscertifikat för Lift / mobila arbetsplattformar och även ett aktuellt Fallskyddscertifikat som du smidigt kan ta på Fallskyddsutbildningen.
Tack till Kranbilscentralen och Aros Lift!

Skriftligt tillstånd för lift
Samtliga personer som befinner sig i en lift / liftkorg ska ha skriftligt tillstånd från arbetsgivaren. Det skriftliga tillståndet ska baseras på personens förmåga att säkert genomföra de arbetsuppgifter som ska utföras.

Föraren av liften ska vara väl förtrogen med liften och fått en maskinintroduktion av den lift som ska användas för arbetsmomentet. Passageraren ska även ha dokumenterade kunskaper och ha ett skriftligt tillstånd från sin arbetsgivare.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap tar upp detta, AFS 2006:6. 
Arbetsgivaren har ansvaret för dokumentationen. Samtliga individer i liften / mobila arbetsplattformen ska ha ett skrift tillstånd från arbetsgivaren.
Viktigt är att gå igenom en eventuell nödsänkning vid framtagning av riskanalysen.  Om något händer med liftoperatören skall passageraren även kunna utföra en nödsänkning. Detta moment skall gärna utföras både praktiskt och teoretiskt för passageraren oavsett om hen har liftkort eller ej.

Ur Arbetsmiljöverkets AFS: 2006:6
Kunskaper29 § En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Kunskaperna skall omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens och lyftredskapets

1. uppbyggnad,
2. drift,
3. manövrering,
4. egenskaper,
5. användningsområde,
6. begränsningar,
7. underhåll och
8. kontroll.

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder lyftanordningar eller lyftredskap på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.
Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.

Vinter och halka med liftar
När det blir kallt ute så är det viktigt att se till att din lift är varmkörd och börja alltid dagen med en toppkörning,  vilket är viktigt för hydraulsystemet och extremt viktigt vid extrem kyla. Se till att din lift är ordentligt ren från snö och is innan du påbörjar ditt arbete med liften.

När marken är täckt med snö och is måste du se till att få bort detta innan du kan sätta ner dina stödben. Det som kan hända är att det uppstår vibrationer av liften som går ner i stödbenen. Då kan snö och is börja smälta/töa av dessa vibrationer mot snön/isen. Liften kan då börja glida när detta sker och en olycka kan ske. Se alltid till att få bort is och snö innan du ställer ner dina stödben.

Var noga med att klä dig rätt när det är kallt, tänk på att vinden har stor påverkan på hur kallt det blir för dig när du arbetar vid minusgrader.
Du bör alltid gå igenom riskerna för årstiden när du ska påbörja ditt arbete med liften.

Liftutbildning risk vid snö och is

Jag har tappat bort mitt utbildningsbevis för mobila arbetsplattformar / lift – hur gör jag nu?
Utbildningsföretaget där du gick din senaste utbildning har ett ansvar att hålla ett register över de elever som genomfört utbildningen hos dem. Registerinformationen skall liftutbildningsföretaget hålla under MINST fem år.

Liftutbildningsföretaget ska kunna intyga att du har gått utbildningen med namn och personnummer. Har du tappat bort ditt utbildningsbevis för mobila arbetsplattformar / lift så ska du kunna få ett nytt utbildningsbevis, det kan du kräva.

Arbetsgivaren skall ha dokumentation över den anställdes teoretiska och praktiska kunskaper. Likt utbildningsbeviset för mobila arbetsplattformar / liftkort eller liknande. Detta finns angivet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:6 29§. Här beskrivs vad som gäller för användning av lyftanordningar och lyftredskap där Mobila arbetsplattformar och liftar ingår.

Din arbetsgivare har skyldighet att hålla register för ditt utbildningsintyg, digitalt eller i pappersformat. Detta innebär att du ska kunna byta arbetsgivare och ändå kunna använda ditt personliga utbildningsintyg för mobila arbetsplattformar / liftutbildning. Din nya arbetsgivare ska kunna dokumentera dina tidigare kunskaper så det skriftliga tillståndet kan skrivas ut och användas när du ska hantera mobila arbetsplattformar / liftar.

Ett tips är att du alltid tar ett tips på dina utbildningsbevis och sparar detta på någon molnet-tjänst eller liknande. Det gäller även för andra utbildningar som Heta arbeten, Brandfarliga arbeten, Fallskyddsutbildning med mera.

Har du gått en utbildning hos oss på Liftutbildningen så hjälper vi dig alltid med ditt gamla intyg vid en förlust. ID06 är även ett fantastiskt bra sätt att samla alla dina utbildningar i. Självklart hjälper vi dig även med detta, snabbt och enkelt!

Vad säger lagen om Liftutbildningen?
Liftutbildningen.nu har den svenska Liftläroplanen (LLP) som grund och är till för alla som använder mobila arbetsplattformar, som exempelvis saxlift, bomlift och släpvagnslift.

Med en genomförd LLP-utbildningen i bagaget kan liftanvändare på ett bra sätt möta de utbildningskrav som finns i lagstiftningen.

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet (Arbetsmiljölagen 1977:1160 3 kap. 3 §).

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard.

Länk: Arbetsmiljöverket – AFS 2006:06

Passagerare i liften hur ska vi tänka då?
Självklart ska alla som befinner sig i en lift, saxlift bomlift, släpvagnslift eller liknande ALLTID ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Detta skriftliga tillstånd från arbetsgivaren utgår ifrån individens eller personens (arbetstagarens) kunskaper och förmågor att med säkerhet kunna genomföra arbetsuppgifterna.

Liftföraren som ska köra liften ska ha dokumenterade kunskaper som oftast är ett utbildningscertifikat för lift och arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Liftföraren ska även fått en maskinintroduktion av den aktuella liften och vara insatt i hur liften används.

Passageraren eller den som åker med i liften ska även hen ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Det skriftliga tillståndet ska vara utformat efter dokumenterade kunskaper som individen har. Detta så arbetet kan genomföras säkert.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:6 finns detta beskrivet för lyftanordningar och lyftredskap. 

Du som arbetsgivare har ansvaret för dokumentationen för dina anställda. Alla som befinner sig i en lift skall ha ett skriftligt tillstånd från dig som arbetsgivare.

Arbetsgivaren har ett stort ansvar att se till att personalen som ska upp i liften har dokumenterade kunskaper utifrån vilka arbetsuppgifter som ska utföras i liften.

Nödsänkning av en lift är en otroligt viktig del i de hela. Om en nödsituation uppstår måste samtliga passagerare i liften veta hur man ska agera och få ner personer från liften om liften slutar fungera.

När det gäller fallskydd och fallförhindrande utrustning måste alla som befinner sig i liften ha kunskaper om vilka fallförhindrande åtgärder och utrustning som ska användas. Ett bra sätt är att alltid se till att personalen har ett uppdaterat fallskyddscertifikat eller fallskyddsutbildning. 

Tips:
-Om möjligt se till att alla som ska hantera en lift eller åka med i en lift har ett gällande utbildningscertifikat för lift. Absolut ska liftoperatören ha detta.

-Samtliga i liften skall ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att utföra arbetsuppgifterna och vara i liften.

-Samtliga ombord ska ha fått en maskinintroduktion för den specifika liften.

-Samtliga ombord skall ha kännedom om hur en nödsänkning av den aktuella liften går till och kunna hantera de reglage på liften som är nödvändiga för detta.

-Samtliga ombord ska ha god kunskap om fallskyddsförhindrande utrustning och gärna en uppdaterad fallskyddsutbildning i grunden.

-Samtliga ska känna till vad det finns evakueringsmedel som stegar extra liftar med mera för en eventuell nödsituation.

-Informera andra vart ni är, se till att mobiltelefoner har täckning så ni kan ringa 112 vid en akutsituation.

-Innan påbörjat arbete skall alltid en riskanalys tas fram.

Kategorisering av liftar

 I LLP Basutbildning och LLP Begränsad utbildning delas de mobila arbetsplattformarna in i kategorierna 1A och 1B samt 3A och 3B.

Bild: Kategorier av olika liftar – Mobila arbetsplattformar

Liftar av typ 2 är inte vanligt förekommande och generellt kan sägas att de endast används av specialistföretag och de finns därför inte med här.

Källa: Liftutbildningsrådet

Anställda rensade tak utan fallskydd
Nu får kommunen betala 400 000 kronor

Fem personer var uppe på taket när Arbetsmiljöverkets inspektörer besökte en skola i Hallstahammar i mars förra året.

Personerna var alla anställda av Hallstahammars kommun och befann sig däruppe för att göra rent hängrännor och suga upp vatten som runnit ner genom taket.

Ingen av personerna hade någon form av fallskydd. Det trots att fallhöjden varierade mellan tre och tio meter.

Nu beslutar tingsrätten att ge kommunen 400 000 kronor i sanktionsavgift på begäran från Arbetsmiljöverket.

Källa: Arbetet 17 jan 2020Bil

Frågor vi ofta får på Liftutbildningen:

Vad kostar en skylift utbildning?
En repetitionsutbildning kostar 1650 kronor exklusive moms. En grundutbildning beror lite på hur många deltagare och vart utbildningen ska hållas. Kontakta oss så berättar vi mer.

Hur länge gäller mitt skylift kort – liftkort / utbildningsbevis för lift?

Giltighetstiden för ett utbildningsbevis för lift är fem år.

Måste man förnya liftkort?
Efter fem år löper tiden ut för utbildningsbeviset som har en giltighetstid om fem år. Det förekommer fortfarande liftkort / utbildningsbevis för lift som inte har någon utgångstid men dessa blir mer sällsynta. Detta beror på att de flesta större entreprenörer kräver utbildningsbevis  som förnyas vart femte år.

Vad gör man på en Liftutbildning?
Du lär dig hantera olika lifttyper både praktiskt och teoretiskt på ett säkert sätt,  när du gör din grundutbildning. Saxlift, skylift, bomlift, släpvagnslift är några av lifttyperna som finns med på utbildningarna. Utbildningen är för förare, arbetsledare och platschefer samt personer som använder liften i sitt arbete. Liftexperter lär dig hantera liftar och dess egenskaper. Du lär dig lagar och regler samt hantera liften på ett säkert sätt, alltid med säkerheten i fokus. Utbildningen följer kursläroplanen LLP som är framtagen av branschen som är ett bevis på att samtliga moment tas upp. Här kan du läsa mer om utbildningen på Liftutbildningen.

Frågor och funderingar om Liftar och mobila arbetsplattformar? Ring eller mejla oss om allt!

Maila oss

[email protected]

Ring oss

010 -161 54 54